【與風、雨有關的詞語】之ㄧ

在生活中使用的成語,你知道有多少和風、雨有關的嗎?如果你所知的超過50句,你或許可以不看本文;如果你希望知道100句以上,那麼你非看不可!現在就請各位瞧瞧:到底你認識了幾句?

 

※風ㄈㄥ ㄩˇ

1.風和雨。文選˙李陵˙答蘇武書:「韋韝(ㄍㄡ,皮製的護臂套。說文解字:「韝,臂衣也。」)毳幙(ㄘㄨㄟˋ ㄇㄨˋ游牧民族居住的氈帳。亦稱為「毳帳」)以禦風雨,羶肉(ㄕㄢ ㄖㄡˋ羊肉)酪漿(ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧㄤ 牛、羊、馬等動物的乳汁)以充飢渴。」文選˙張衡˙東京賦:「總風雨之所交,然後以建王城。」

2.比喻艱難困苦。◎我們在風雨中成長茁壯。

3.詩經鄭風的篇名。共三章。根據詩序:「風雨,思君子也。亂世則思君子不改其度焉。」或亦指男女幽會之詩。首章二句為:「風雨淒淒,雞鳴喈喈。」

 

○哭雨風:夏季時,從西南方吹來的急風。

○風雨燈:ㄈㄥ ㄩˇ ㄉㄥ 一種手提的煤油燈。因有特別設計,可於風雨中使用,通常供夜行及室外照明用。亦稱為「馬燈」。◎外面正下著雨,你最好打風雨燈出去。

○暴風雨:ㄅㄠˋ ㄈㄥ ㄩˇ1.急驟而猛烈的風雨。史記˙卷二十六˙封禪書:「始皇之上泰山,中阪遇暴風雨,休於大樹下。」2.書名。英國莎士比亞著名的喜劇傑作,約作於一六一○年,次年初次上演。故事以一個巫術盛行的小島為背景,島上的統治者,老魔術師普洛斯彼羅是被篡位的米蘭公爵,他作法抓起一場暴風雨,使他的仇人翻船而來到島上。作者藉劇中老魔術師現身說法,反映作者人生的種種感想,是齣富有詩意和隱喻的戲劇。

 

○苦雨淒風:ㄎㄨˇ ㄩˇ ㄑㄧ ㄈㄥ形容天氣惡劣。後用來比喻境遇悲慘淒涼。苦雨,久下成災的雨;淒風,寒冷的風。《左傳.昭公四年》:「春無淒風,秋無苦雨。」 

○淒風苦雨:ㄑㄧ ㄈㄥ ㄎㄨˇ ㄩˇ形容天氣惡劣。比喻悲慘淒涼的境況。後用來比喻境遇悲慘淒涼。淒風:寒冷的風;苦雨:久下成災的雨。語本《左傳.昭公四年》:「春無淒風,秋無苦雨。」=苦雨淒風←→日暖風和。

○淒風冷雨:形容天氣惡劣。後用來比喻境遇悲慘淒涼。淒風,寒冷的風;冷雨,冰冷的雨。

《左傳.昭公四年》:「春無淒風,秋無苦雨。」 

○淒風寒雨:形容天氣惡劣,或比喻境況的淒涼悲慘。淒風,寒風。=淒風苦雨。清.葆光子《物妖志.木類.柳》:「方其淒風寒雨,杏褪桃殘,山路蕭條,愁雲千里,苔荒蘚敗,情揚魂銷,不可謂無憂也。」 

○淒風楚雨:形容天氣惡劣,或比喻境況的淒涼悲慘。清.程麟《此中人語.田螺妖》:「〔女〕每於淒風楚雨之時,常思歸去。」=淒風苦雨。 

○雨霾風障:指狂惡的風雨。宋.吳潛《滿江紅.九日郊行》詞:「盡斂卻、雨霾ㄇㄞˊ風障,霧沈雲暝。遠岫四呈青欲滴,長空一抹明於鏡。」 

○雨僽風僝指風雨交相摧折。元.柯丹邱《荊釵記.慶誕》:「椿老萱衰,只恐雨僽ㄓㄡˋ風僝ㄔㄢˊ。」 

○雨僝風僽指風雨交相摧折。僝僽,ㄔㄢˊ ㄓㄡˋ摧殘、折磨。宋.辛棄疾《粉蝶兒.和晉臣賦落花》詞:「昨日春如,十三女兒學繡。一枝枝、不教花瘦。甚無情,便下得,雨僝風僽。向園林、鋪作地衣紅縐。」 

○雨打風吹:ㄩˇ ㄉㄚˇ ㄈㄥ ㄔㄨㄟ原指花木遭受風雨摧殘。比喻惡勢力對弱小者的迫害。也比喻嚴峻的考驗。唐‧杜甫《三絕句》:「不如醉裏風吹盡,可忍醒時雨打稀。」

○風吹雨打:ㄈㄥ ㄔㄨㄟ ㄩˇ ㄉㄚˇ遭受風雨的吹拂打擊。原指花木遭受風雨摧殘。比喻惡勢力對弱小者的迫害。也比喻嚴峻的考驗。唐.陸希聲.陽羨雜詠詩十九首之十六:「一徑穠芳萬蕊攢,風吹雨打未摧殘。」杜甫《三絕句》:「不如醉裏風吹盡,可忍醒時雨打稀。」=雨打風吹。

○風雨交加:ㄈㄥ ㄩˇ ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄚ又是颳風,又是下雨。風和雨一起來襲。亦比喻多種災難同時發生。◎一陣風雨交加,馬路上竟積了水。

○風雨如磐:ㄈㄥ ㄩˇ ㄖㄨˊ ㄆㄢˊ形容風雨極大。後比喻黑暗勢力的沉重壓迫。磐,ㄆㄢˊ大石宋.孫光憲《兆北瑣言.逸文.丁秀才奇術致物》:「詩僧貫休《俠客》詩云:『黃昏風雨黑如磐,別我不知何處去?』」值此風雨如磐之時,大家更應戮力同心,共度危難。

○風雨如盤:ㄈㄥ ㄩˇ ㄖㄨˊ ㄆㄢˊ形容風雨極大。盤:大石頭。宋.孫光憲《兆北瑣言.逸文.丁秀才奇術致物》:「詩僧貫休《俠客》詩云:『黃昏風雨黑如盤,別我不知何處去?』」 

○風瀟雨晦:形容風急雨驟,天色昏暗。也比喻形勢險惡。《詩‧鄭風‧風雨》:「風雨瀟瀟,雞鳴膠膠,既見君子,云胡不瘳。風雨如晦,雞鳴不已,既見君子,云胡不喜。」

○風雨如晦:ㄈㄥ ㄩˇ ㄖㄨˊ ㄏㄨㄟˋ風雨交加,天色昏暗,猶如黑夜。指白天颳風下雨,天色暗得像黑夜一樣。形容政治黑暗,社會不安。《詩經‧鄭風‧風雨》:「風雨如晦,雞鳴不已。」比喻處於險惡環境中也不改變其操守。南朝梁˙簡文帝˙幽縶題壁自序:「立身行道,始終如一,風雨如晦,雞鳴不已。」=風雨晦暝。

○風雨晦冥:ㄈㄥ ㄩˇ ㄏㄨㄟˋ ㄇㄧㄥˊ風雨交加,天色昏暗,猶如黑夜。比喻處於險惡環境中也不改變其操守。《詩經‧鄭風‧風雨》:「風雨如晦,雞鳴不已。」《元史.世祖紀一》:「乙巳遲明,至江岸,風雨晦冥,諸將皆以為未可渡,帝不從。」=風雨如晦、風雨晦暝。

○風雨晦暝:ㄈㄥ ㄩˇ ㄏㄨㄟˋ ㄇㄧㄥˊ指風雨交加,天色昏暗猶如黑夜。唐.王度《古鏡記》:「遂起視之,則風雨晦暝,纏繞此樹,電光晃耀,忽上忽下。」 

○風雨淒淒:ㄈㄥ ㄩˇ ㄑㄧ ㄑㄧ指風雨交加,淒涼寒冷。淒淒,寒冷。《詩經.風.風雨》:「風雨淒淒,雞鳴喈喈。」

○風雨蕭條:ㄈㄥ ㄩˇ ㄒㄧㄠ ㄊㄧㄠˊ指風雨交加,景象冷落(顯出冷落的景象)。唐‧崔融《嵩山啟母廟碑》:「訪遺蹤於女峽,風雨蕭條,征往事於姑泉,弦歌響亮。」

○風雨搖擺:在風雨中飄蕩不安,比喻局勢動盪不安。 

○風雨飄零:受風雨吹打而飄失零落。葉聖陶《倪煥之》十二:「風雨飄零,心神不寧,骨節疼痛,都足以引起他們劇列的忿怒。」 

○風雨漂搖:ㄈㄥ ㄩˇ ㄆㄧㄠ ㄧㄠˊ比喻局勢動盪不安,很不穩定。唐.李華《二孝贊》:「風雨漂搖,支體鱗皴。」=風雨飄搖。 

○風雨飄颻:ㄈㄥ ㄩˇ ㄆㄧㄠ ㄧㄠˊ比喻局勢動盪不安,很不穩定清.珠泉居士《續板橋雜記.麗品》:「壬寅仲冬,便道過訪雖座上客滿,不異曩時,而風雨飄颻,漸覺朱顏非昔矣。」風雨飄搖。 

○風雨飄搖:ㄈㄥ ㄩˇ ㄆㄧㄠ ㄧㄠˊ本指樹上的鳥窩在風雨中飄蕩。後比喻局勢動盪不安,很不穩定。飄搖:飄蕩。語本《詩經.風.鴟鴞》:「予室翹翹,風雨所漂搖。」=搖搖欲倒、搖搖欲墜←→穩如泰山

【補充】風雨飄搖

  周公是周文王的第四個兒子,善良誠實又才能出眾。文王去世後,周公輔佐自己的哥哥周武王奪取了天下。攻入商朝都城朝歌,周公又向武王建議,寬恕商朝的大臣,讓商朝的百姓各耕其田,用仁德來感化他們,使天下迅速得以安定。

  兩年後,武王病重,周公到太廟裡祈禱說:「如果我們欠上天一個孩子,就讓我去吧,我有仁德、又多才多藝,更能侍奉鬼神。」武王臨終前要把王位讓給周公,周公涕泣不止,不肯接受。武王死後,周公立武王的兒子誦繼位,這就是周成王。這時的成王還是一個孩子,而天下剛定,形勢複雜,大家推舉周公來輔佐成王。這引起了武王的另外兩個弟弟管叔和蔡叔的不滿。他們四處散佈流言蜚語,一年後,紂王的兒子武庚煽動管叔、蔡叔,聯合東夷部族反叛周朝。剛剛建立的周王朝,又面臨著巨大的戰亂和紛爭。

  周公臨危不亂,向大家表明自己的心跡,穩定了內部。在一首《鴟ㄔ鴞ㄒㄧㄠ(指貓頭鷹,一種猛禽,常常攻擊別的鳥類)》中,周公把自己比作一隻被奪去愛子的母鳥,寫出了自己忠於周室的苦心:

  『貓頭鷹啊貓頭鷹,你已經奪走了我的孩子,就不要再毀壞我的巢穴。我一片愛心,辛勤勞動,都是為了這可憐的孩子。

  在雨天來臨之前,我就去採集桑根,拌和泥灰,為了這巢穴而綢繆。而那些躲在巢下的,今天怎麼敢來欺負我呢?

  為了採集桑根,我的手酸麻;為了拌和泥灰,我的口乾裂,可是它們卻說我不應該有巢穴。

  我的體羽稀疏,我的尾羽焦枯,我的巢穴危急。它在風雨中飄搖,我在風雨中哀號。』

  一年後,奉成王之命,周公率師東征。經過三年的艱苦作戰,終於討平了叛亂。

  「風雨飄搖」比喻局勢動盪不安,很不穩定。(出自《詩經.豳風 .鴟鴞》)

我現在離家已十二三年,值此新秋,又是風雨飄搖的深夜,天涯羈客不勝落寞的情懷。(郭沫若《學生時代‧芭蕉花》)◎當國家處於風雨飄搖,動亂不安時,人民更要團結一致為國效命。◎已經成熟的果實,如果不採收,最容易在風雨飄搖中被打落。

文化課教材(高級):風雨飄搖(成語故事) 作者:正見文化課教材編輯小組

FROM: http://big5.zhengjian.org/articles/2007/7/6/44676.html

 

○風急雨驟:ㄈㄥ ㄐㄧˊ ㄩˇ ㄗㄡˋ形容風雨交加的情形。◎一時之間,雷聲大作,風急雨驟,路人皆到簷下避雨。

○迅風暴雨:ㄒㄩㄣˋ ㄈㄥ ㄅㄠˋ ㄩˇ急勁的風和猛烈的雨。迅風, 疾勁的風。文選˙陸機˙演連珠五十首之五十:「是以迅風陵雨,不謬晨禽之察。」宋˙洪邁˙夷堅丙志˙卷十二˙舒州刻工:「明旦,天色廓清。至午,黑雲倏起西邊,罩覆樓上,迅風暴雨隨之。」

○粗風暴雨:ㄘㄨ ㄈㄥ ㄅㄠˋ ㄩˇ指風雨之來勢急驟狂猛。形容風雨很大。清.李汝珍《鏡花緣》第88回:「莫講粗風暴雨,不能招架,就是小小一陣涼颼,只怕也難支援了。」 

○飄風苦雨:形容天氣惡劣。飄風,疾風、暴風。驟,迅疾,猛快。

○飄風急雨:ㄆㄧㄠ ㄈㄥ ㄐㄧˊ ㄩˇ急遽而猛烈的風雨。宋.郭熙淳《林泉高致.畫訣》:「夏山雨過,濃雲欲雨,驟風急雨,又曰飄風急雨。」=飄風暴雨、飄風驟雨。

○飄風暴雨:ㄆㄧㄠ ㄈㄥ ㄅㄠˋ ㄩˇ暴風驟雨。指來勢急遽而猛烈的風雨。呂氏春秋.慎大覽.慎大:「襄子曰:『江河之大也不過三日,飄風暴雨日中不須臾。』」管仲《管子.小匡》:「時雨甘露不將,飄風暴雨數臻。」=飄風急雨、飄風驟雨。

○飄風驟雨:ㄆㄧㄠ ㄈㄥ ㄗㄡˋ ㄩˇ來勢急遽(而猛烈)的風雨。《老子》˙第二十三章:「希言自然,故飄風不終朝,驟雨不終日。」=飄風暴雨、飄風急雨。

○魆風驟雨:猶暴風驟雨。比喻聲勢浩大,發展急速而猛烈。魆,ㄒㄩˋ昏暗的樣子。如:魆黑。驟風,忽然降落的大雨。三國演義˙第八十回:「忽然臺前捲起一陣怪風,飛砂走石,急如驟雨,對面不見。」

○驟風暴雨:來勢急遽而猛烈的風雨。=驟雨狂風。柳青《銅牆鐵壁》第八章:「眾人都擔心這時正是下雷雨的節令,猛不防來一陣驟風暴雨,人們藏在地洞裡難免遭水淹。」 

○驟雨暴風:來勢急遽而猛烈的風雨。清.張德彝《隨使法國記.歸途記》:「初六日壬辰,陰晴不定……入夜驟雨暴風一陣。」 

○驟雨狂風:ㄗㄡˋ ㄩˇ ㄎㄨㄤˊ ㄈㄥ1急遽而強烈的風雨。來勢急遽而猛烈的風雨。2比喻處境險惡。《宣和書譜.釋懷素》:「自謂得草書三昧……當時名流如李白、戴叔倫、竇皋、錢起之徒皆有詩美之。狀其勢以謂若驚蛇走虺,驟雨狂風。」=狂風暴雨、狂風驟雨。 

○狂風驟雨:ㄎㄨㄤˊ ㄈㄥ ㄗㄡˋ ㄩˇ1原形容大風大雨。2比喻處境險惡或聲勢猛烈。《老子》第二十三章:「故飄風不終朝,驟雨不終日。」=狂風暴雨、驟雨狂風。←→天朗氣清、和風細雨。

○狂風暴雨:ㄎㄨㄤˊ ㄈㄥ ㄅㄠˋ ㄩˇ指大風大雨。亦比喻猛烈的聲勢或處境險惡。元‧楊顯之《瀟湘雨》第四折:「我沉吟罷仔細聽來。原來是喚醒人狂風暴雨。」

○暴風驟雨:ㄅㄠˋ ㄈㄥ ㄗㄡˋ ㄩˇ狂暴的風,急驟的雨。又猛又急的大風雨。比喻聲勢浩大,發展急速而猛烈。暴、驟:急速,突然。《老子》第二十三章:「故飄風不終朝,驟雨不終日。」←→和風細雨。

○暴風疾雨:ㄅㄠˋ ㄈㄥ ㄐㄧˊ ㄩˇ指來勢急遽而猛烈的風雨。《清史稿.災異志三》:「(同治)三年六月初十日,定海暴風疾雨,壞各埠船,溺死兵民無數。」 

○疾雨暴風:指來勢急遽而猛烈的風雨。=暴風疾雨。晉.干寶《搜神記》卷四:「是日果有疾雨暴風,從太公邑外而過。」 

○疾風暴雨:ㄐㄧˊ ㄈㄥ ㄅㄠˋ ㄩˇ形容風雨來勢猛。比喻迅猛激烈的鬥爭。疾,又快又猛;暴,突然而猛烈。《淮南子.兵略訓》:「何謂隱之天?大寒甚暑,疾風暴雨,大霧冥晦,因此而為變者也。」 

○疾風甚雨:ㄐㄧˊ ㄈㄥ ㄕㄣˋ ㄩˇ指大風急雨。語出《禮記.玉藻》:「君子之居恆當戶,寢恆東首,若有疾風、迅雷、甚雨,則必變,雖夜必興,衣服冠而坐。」疾風,猛烈的風。莊子˙天下:「沐甚雨,櫛疾風。」←→徐風

○疾風驟雨:ㄐㄧˊ ㄈㄥ ㄗㄡˋ ㄩˇ形容風雨來勢猛。比喻迅猛激烈的鬥爭。疾,又快又猛;驟,突然而猛烈。《淮南子.兵略訓》:「何謂隱之天?大寒甚暑,疾風暴雨,大霧冥晦,因此而為變者也。」 

○急風驟雨:急劇的風雨。常用以形容聲勢浩大而迅猛。 

○急風暴雨:ㄐㄧˊ ㄈㄥ ㄅㄠˋ ㄩˇ1來勢急劇猛烈的風雨形容風雨來勢猛。急,又快又猛;暴,突然而猛烈。《淮南子‧兵略訓》:「何謂隱之天?大寒甚暑,疾風暴雨,大霧冥晦,因此而為變者也。」2形容聲勢浩大比喻迅猛激烈的鬥爭。=疾風暴雨、疾風驟雨。強烈颱風過境,急風暴雨導致農作物損失重大。我軍的攻勢,如急風暴雨,使敵軍來不及抵抗。

○怪雨盲風:猶疾風暴雨。形容風雨來勢猛。比喻迅猛激烈的鬥爭。宋.劉克莊《滿江紅.和王實之韻送伯昌》詞:「怪雨盲風,留不住江邊行色。」 

○盲風晦雨:指非常急驟兇猛的風雨。盲風,大風、疾風。禮記˙月令:「盲風至,鴻鴈來。」

○盲風妒雨:指非常急驟兇猛的風雨。=盲風怪雨。

○盲風暴雨:指非常急驟的風雨。蘇曼殊《遁跡記》:「爾時諸天昏暗,盲風暴雨,震盪川陸。」 

○盲風澀雨:猶盲風怪雨。比喻晦澀的詩風。 

○闌風長雨:闌珊的風,冗多的雨。指夏秋之際的風雨。後亦泛指風雨不已。闌風,吹襲不止的風。唐˙杜甫˙《秋雨歎》詩三首之二:「闌風長雨秋紛紛,四海八荒同一雲。」=闌風伏雨。 

○闌風伏雨:指夏秋之際的風雨。後亦泛指風雨不已。=闌風長雨

○鹹風蛋雨:指海上風雨。

 

○血風肉雨:形容劇烈殘酷的屠殺或性格剛強。清.梁啟超《論權利思想》:「試一讀歐美諸國法律發達史,如立憲政,廢奴隸……等諸大法律,何一不自血風肉雨中熏沐而來。」 

○血雨腥風:ㄒㄧㄝˇ ㄩˇ ㄒㄧㄥ ㄈㄥ風裏夾著腥味,雨點帶著鮮血。形容瘋狂殺戮的兇險氣氛或環境。腥風,帶有血腥味的風。唐˙韓愈˙叉魚招張功曹詩:「血浪凝猶沸,腥風遠更飄。」宋˙陸游˙龍洞詩:「想當蟠蟄未奮時,腥風逼人雲觸石。」

○腥風血雨:ㄒㄧㄥ ㄈㄥ ㄒㄧㄝˋ ㄩˇ風裏夾著腥味,雨點帶著鮮血。形容瘋狂殺戮的兇險氣氛或環境。明‧施耐庵《水滸傳》第二十三回:「腥風血雨滿松林,散亂毛髮墜山奄。」

○腥風鹹雨:猶腥風血雨。形容瘋狂殺戮的凶險氣氛或環境。

 

○買風雲雷雨:ㄇㄞˇ ㄈㄥ ㄩㄣˊ ㄌㄟˊ ㄩˇ比喻招搖撞騙。二十年目睹之怪現狀˙第七十三回:「一直來到京城,仍舊扯著他幾個座師的旗號,在那裡去買風雲雷雨。」

○風雨名山之業:ㄈㄥ ㄩˇ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄢ ㄓ ㄧㄝˋ全句比喻亂世不朽的著作。風雨,亂世。名山,古帝王藏書之府。連橫.臺灣通史序:「則欲取金匱石室之書,以成風雨名山之業。」

○聽了風就是雨:ㄊㄧㄥ ˙ㄌㄜㄈㄥ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄩˇ聽到一點動靜,馬上做過度的反應。紅樓夢˙第五十七回:「也沒見我們這獃子,聽了風就是雨,往後怎麼好。」=聽不到風就雨。

○聽見風就是雨:剛聽到一點兒風聲,就當要下雨了。形容聽到一點風聲就竭力附和渲染。 

清.李寶嘉《官場現形記》第二十五回:「他們做都老爺的,聽見風就是雨,皇上原許他風聞奏事,說錯了又沒有不是的。」

○聽不到風就是雨:ㄊㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ ㄈㄥ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄩˇ聽到一點動靜,馬上做出過度的反應。醒世姻緣傳˙第二回:「這些婆娘聽不到風就是雨,一個老婆家雖是娼妓出身,既從了良,怎麼穿了戎衣,跟了一夥男子打圍?這是故意假說,要我生氣。」=聽了風就是雨。

○山雨欲來風滿樓:比喻局勢將有重大變化前夕的跡象和氣氛。欲,將要。唐‧許渾《咸陽城東樓》詩「溪雲初起日沉閣,山雨欲來風滿樓。」

○月暈而風,礎潤而雨:月暈出現,將要颳風;礎石濕潤,就要下雨。比喻從某些徵兆可以推知將會發生的事情。宋·蘇洵《辨奸論》:「事有必至,理有固然,惟天下之靜者,乃能見微而知著。月暈而風,礎潤而雨,人人知之。」

○月暈知風,礎潤知雨:月暈出現,將要颳風;礎石濕潤,就要下雨。比喻從某些徵兆可以推知將會發生的事情。長輿《論萊陽民變事》:「月暈知風,礎潤知雨,竊恐踵萊陽而起者,禍變相尋而來未有已也。」

○要風得風,要雨得雨:ㄧㄠˋ ㄈㄥ ㄉㄜˊ ㄈㄥ ㄧㄠˋ ㄩˇ ㄉㄜˊ ㄩˇ要什麼有什麼。比喻權勢極大。◎由於董事長的寵信,他在公司裡要風得風,要雨得雨,沒有人敢得罪他。

○巢居知風,穴居知雨:ㄔㄠˊ ㄐㄩ ㄓ ㄈㄥ ㄒㄩㄝˋ ㄐㄩ ㄓ ㄩˇ(諺語)住在樹上的人,看見樹葉顫動就知道將要颳風;住在洞穴的人,看見穴壁潮溼就知道水氣深重,即將下雨。指凡事都有預兆,觀察日常事物,就能預知將要發生的事情。如:「俗語說的好:『巢居知風,穴居知雨』,根據公司最近人事調動的情況,我看恐怕有大事要發生了。」

○不的個風兒就雨兒:ㄅㄨˋ ˙ㄉㄜ ˙ㄍㄜ ㄈㄥㄦ ㄐㄧㄡˋ ㄩˇㄦ()ㄅㄨˋ ˙ㄉㄜ ˙ㄍㄜ ㄈㄥㄦ ㄐㄧㄡˋ ㄩㄜˇㄦ (諺語)形容人凡事未經證實,即妄加斷語。金瓶梅˙第二十五回:「你這囚根子!得不的個風兒就雨兒,萬物也要個實纔好,人教你殺那個人,你就殺那個人?」

○得不的風兒就是雨兒:ㄉㄜˊ ㄅㄨˋ ˙ㄉㄜ ㄈㄥㄦ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄩˇㄦ()ㄉㄜˊ ㄅㄨˋ ˙ㄉㄜ ㄈㄥㄦ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄩㄜˇㄦ只要有了風,就巴不得下雨。比喻趁機無中生有,渲染事體。金瓶梅˙第四十三回:「且說潘金蓮聽見李瓶兒這邊嚷不見了孩子要的一錠金鐲子,得不的風兒就是雨兒,就先走來房裡告月娘說:『姐姐,你看三寸貨幹的營生。』」

○躲過了風暴又遇了雨:ㄉㄨㄛˇ ㄍㄨㄛˋ ˙ㄌㄜ ㄈㄥ ㄅㄠˋ ㄧㄡˋ ㄩˋ ˙ㄌㄜ ㄩˇ(諺語)比喻躲過一難,又遇到另一個災難。紅樓夢˙第一○七回:「倘或再有點事出來,可不是他們躲過了風暴又遇了雨了麼?」

○風在那裡起,雨在那裡落:ㄈㄥㄗㄞˋ ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ ㄑㄧˇ ㄩˇ ㄗㄞˋ ㄋㄚˇㄌㄧˇ ㄌㄨㄛˋ(諺語)事情都有個起因。三寶太監西洋記通俗演義˙第八十二回:「百夫人越發不曉得風在那裡起,雨在那裡落,連聲叫道:『好屈也!好屈也!』」

參看:【與風、雨有關的詞語】之二

創作者介紹
創作者 度凡 的頭像
度凡

文殊.文學.文化.文雅

度凡 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()